Program

„Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu.“ (Tomáš Baťa)

1. ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE

2. EKONOMIKA A SPRÁVA MAJETKU

3. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

4. ŠKOLSTVÍ

5. BYDLENÍ A KAŽDODENNÍ ŽIVOT

6. DOPRAVA / PARKOVÁNÍ

7. SJEDNOCOVÁNÍ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ SPOLEČNOSTI

8. VOLNÝ ČAS

PROGRAM 2018-2022

1. ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE

▪ Prioritou v rámci investic je rekonstrukce radnice a optimální způsob jejího financování (kombinace vlastních a cizích zdrojů) s ohledem na přípravu a rozpočtu města, zejména pak s ohledem na výši příjmů a výdajů

▪ Opravy vybraných vozovek a chodníků, zpracování střednědobého plánu rekonstrukcí a celoplošných výsprav, včetně okrajových lokalit (Skláře, Stanoviště, Chotěnov…)

▪ Posílení odboru investic a dotací z důvodu hledání dalších vhodných dotačních zdrojů (nejen EU, ale i dalších), maximálního využití jejich čerpání a s ohledem na následnou kontrolou, přejímání prací a reklamace

▪ U podlimitních zakázek bude snahou preferovat spolehlivé místní podnikatele, kteří také dostanou u ostatních zakázek možnost se do nich přihlásit

▪ Budování venkovního koupaliště v areálu městského bazénu, drobné úpravy koupaliště Lido

▪ Rekonstrukce budovy Lil a její ponechání v majetku města

2. EKONOMIKA A SPRÁVA MAJETKU

▪ Větší důraz na efektivnější využívání majetku města aktivním hledáním nájemců nebytových prostor

▪ Zefektivnění činností společností, ve kterých má město obchodní podíl, především pak ve vodárenské a kapitálově silné společnosti CHEVAK, kde je město třetím největším akcionářem je nezbytné hájit zájmy města, zejména s ohledem na vývoj ceny vodného a stočného v regionu

▪ Minimalizovat žádosti o dotaci na tzv. měkké projekty, jejichž výsledky bývají maximálně obsáhlé studie, které ale občanům města nepřinášejí žádný užitek

▪ Audit pohledávek města a pokračovat v nastaveném mechanismu pro následné vymáhání a především předcházení vzniku nových pohledávek

▪ Příprava vyrovnaného, ale “odvážného” rozpočtu, čímž by se předešlo neuváženému utrácení na konci hospodářského období

▪ Řešení ruin v centru města – osobní jednání s majiteli

3. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

▪ Ve spolupráci s oběma kraji a zdravotními pojišťovnami podpořit projekty, které povedou k zajištění zdravotních služeb – chirurgické i lékařské pohotovosti v odpoledních hodinách, o víkendech i svátcích, pro občany a návštěvníky města

▪ Odstranění ruiny nedaleko nemocnice a podpora vzniku parkovacích míst i chodníku v okolí nemocnice, parkoviště může sloužit i pro vlakovou zastávku u nemocnice

▪ Ve spolupráci s krajem a sousedními obcemi vytvořit podmínky pro poskytování sociálních služeb v potřebné kvalitě a rozsahu. K tomu usilovat, aby zdůvodněné potřeby oblasti byly zařazeny do krajské sítě sociálních služeb

▪ Podpora klubu důchodců

4. ŠKOLSTVÍ

▪ Zachování sítě školských a předškolních zařízení, včetně materiálně technických podmínek pro školy, a kapacity školních družin

▪ Spolupracovat s krajem, aby zůstala zachována síť středních škol a naopak vrátit učební obory do Mariánských Lázní – i cestou hledání spolupráce s budoucími zaměstnavateli

▪ Reagovat na odliv “deváťáků” na studia

▪ Podpora přílivu nových učitelů

5. BYDLENÍ A KAŽDODENNÍ ŽIVOT

▪ Podpora projektů vedoucích k nabídce dostupného bydlení, zejména pro oblast zdravotnictví a školství, ale i pro stabilizaci obyvatel města

▪ Výstavby dostupných bytů ve městě (příprava pozemků k bytové výstavbě a hledání vhodných investorů) Sídlištní problematika (parkování, nepořádek, zeleň atd.)

▪ Snaha o dosažení lepších výsledků především v systematickém monitorování pořádku a také flexibilním odstraňováním vzniklého nepořádku

▪ Zlepšení informovanosti všech věkových skupin obyvatel, pouze facebook nestačí, efektivnější využívání ostatních komunikačních kanálů (web, tištěná média)

6. DOPRAVA / PARKOVÁNÍ

▪ Sjednocení systému parkování ve městě vyváženě řešící potřeby občanů i návštěvníků – parkovací dům, parkovací místa, centrální parkoviště – vše je v majetku města

▪ Vyřešení dopravní obslužnosti školských zařízení

▪ Podporovat spojení města s okolními městy Karlovy Vary, Plzeň, Praha

7. SJEDNOCOVÁNÍ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ SPOLEČNOSTI

▪ Maximální spolupráce města s Léčebnými lázněmi a dalšími subjekty z oblasti cestovního ruchu

▪ Posílení marketingu města jako celku – město by mělo být vlajkovou lodí, ke které se připojí jednotlivé subjekty cestovního ruchu, nikoliv naopak

▪ Spolupráce napříč politickými stranami – chceme uspokojovat potřeby města a jeho občanů, nechceme dělat “velkou politiku”

8. VOLNÝ ČAS

▪ Rozšíření sítě cyklostezek – jednoduchým a levným způsobem (bílá barva), jedná se o součást zvýšení atraktivnosti města, napojení na okolní cyklostezky, průjezd městem, součást dopravy do práce

▪ Zachování stávající výše podpory prostřednictvím fondu sportu

▪ Koncepční modernizace městských sportovišť

▪ Vyhlídky – obnovení výhledu

▪ Vytvoření vhodnějších podmínek pro podporu spolkové činnosti

▪ Pracovat na koncepci kultury ve městě